Säätiön hallitus ja säännöt

Säätiön hallituksessa ovat sen perustajajäsenet toimittaja Panu Hietaneva, tuottaja Heidi Laaksonen ja jääkiekkoilija Topi Jaakola, joka lahjoitti säätiön pääoman, sekä lisäksi ohjaaja Otso Tiainen ja Startup Refugees -kansalaisjärjestön johtaja Elisa Vepsäläinen.

Haluamme osaltamme olla tukemassa mielikuvitus-kriittisessä nyky-yhteiskunnassa salatieteiden, sisäisen maailman, tietoisuuden, totuuden ja tahdon etsimistä sekä niiden tutkimista. Säätiön tarkoituksena on edistää kotimaista taidetta, tiedettä ja kulttuuria.

Säännöt

1§ Säätiön nimi on Perttu Häkkisen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki.

2 § Säätiön tarkoituksena on edistää kotimaista taidetta, tiedettä ja kulttuuria.

3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan:

– myöntämällä apurahoja, stipendejä sekä tunnustus- ja muita palkintoja kulttuurin, taiteen ja tutkimustyön parissa toimiville ihmisille ja yhteisöille.
– järjestämällä kulttuuritapahtumia, näyttelyitä, kursseja, leirejä, koulutustilaisuuksia ja seminaareja.
– harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
– luomalla yhteistyöverkostoja ja lisäämällä keskustelua.
– tarjoamalla työtiloja taiteen, tieteen ja kulttuurin tekijöille.
– muulla säätiön tarkoitusta toteuttavalla laillisella toimintatavalla.

4 § Säätiön peruspääomana ovat säätiötä perustettaessa luovutetut varat, jotka sijoitetaan suunnitelmallisesti ja vastuullisesti. Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja, ja se voi omistaa sekä hallinnoida kiinteistöjä.

5 § Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa oheistuotemyyntiä.

Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.

6 § Säätiön päättävänä elimenä on hallitus, joka edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita.

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisia neuvottelukuntia tai muita asiantuntijatoimikuntia sekä vahvistaa niiden toimintasäännöt.

7 § Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kaksitoista jäsentä. Toimikausi alkaa ja päättyy vuosikokoukseen, ja se kestää viisi vuotta. Mikäli jäsen valitaan muulloin kuin vuosikokouksessa, päättyy toimikausi viidentenä vuonna pidettävään vuosikokoukseen.

Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi toimikaudeksi, ja jäsen on velvollinen eroamaan täytettyään 70 vuotta. Hallitus valitsee tarvittavat lisäjäsenet. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, joka toimitetaan hallituksen määräämällä tavalla. Vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään 2/3 jäsenistä, näiden mukana puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

8 § Hallitus voi nimittää säätiölle toimitusjohtajan, jonka palkkaeduista määrää hallitus.

9 § Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä. Hallitus voi antaa oikeuden edustaa säätiötä hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle nimetylle ihmiselle.

Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa antamansa oikeuden säätiön edustamiseen. Säätiön edustajan kotipaikka on oltava Suomessa. Edustaja on ilmoitettava merkittäväksi säätiörekisteriin.

10 § Säätiön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa, jossa esitetään myös toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto sekä päätetään niistä mahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä. Vuosikokouksessa vahvistetaan talousarvio kuluvalle vuodelle, määrätään tilintarkastajan palkkio ja hallituksen jäsenten kokouspalkkion suuruus. Kokouksessa valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies. 

11 § Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastajain lausunnosta ja toimintakertomuksesta sekä tarvittavat tiedot hallituksen vuosikokouksen pöytäkirjasta ja muut vaadittavat asiakirjat on säädettyyn tai ilmoitettuun ajankohtaan mennessä toimitettava säätiöitä valvovalle viranomaiselle.

12 § Säätiön nimeä ei voi muuttaa.

Sääntöjen muuttamiseksi muulta osin vaaditaan, että muutosehdotusta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa hallituksen kaikista jäsenistä, ja on sääntöjen muutos alistettava säätiöitä valvovan viranomaisen vahvistettavaksi.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 § Jos säätiö purkautuu tai se lakkautetaan, sen varat luovutetaan hallituksen valitsemalle toiselle säätiölle, jonka tarkoitus on mahdollisimman lähellä tämän säätiön tarkoitusta. Tässä tapauksessa Perttu Häkkisen säätiön varoista muodostetaan sanotun toisen säätiön puitteissa säätiön omaa tarkoitusta tai sitä mahdollisimman lähellä olevaa tarkoitusta toteuttava erikoisrahasto. 

Suostumus

Säätiöllä on Perttu Häkkisen perillisten/oikeudenomistajien suostumus sille, että Perttu Häkkisen nimeä käytetään säätiön nimessä.